Gwarancją 12 miesięczną objęty jest cały asortyment mebli sprzedawanych w naszych salonach.

Kupujący dysponuje prawem do zgłoszenia każdej jego nieprawidłowości, niezgodności towaru z umową, wady - ujawnionych w tym okresie.

 

1. Wady towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie. 

Naprawy będą dokonywane w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia towaru do naprawy do siedziby firmy.
Jeżeli towar reklamowany trzeba będzie wymienić na nowy, wymiana może potrwać nawet do 8 tygodni.

 

2. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany towaru na nowy, w przypadku gdy:
a) w okresie gwarancji wykonano cztery naprawy niezwiązane z wadami wymienionymi w pkt. 8, a towar nadal wykazuje wady.
b) RAD-POL Sp. z o.o. stwierdził na piśmie, że nastąpiła wada niemożliwa do usunięcia.
RAD-POL Sp. z o.o. dokona wymiany, o której mowa w pkt. 2, w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem nie dłuższym niż 70 dni od daty otrzymania wadliwego towaru.

 

3. Jeśli wymiana towaru na nowy nie jest możliwa, zgodnie z pkt. 2, Konsumentowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty ujawnionej na umowie sprzedaży.

 

4. W przypadku wystąpienia wady, Użytkownik powinien zgłosić ten fakt w punkcie zakupu towaru (określonym w umowie sprzedaży) i okazać sie dokumentem zakupu  (umową sprzedaży), w celu spisania protokołu reklamacyjnego.

 

5. W przypadku gdy zgłoszona reklamacja jest zgodna z warunkami gwarancji, RAD-POL Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić transport towaru wadliwego z miejsca przebywania towaru, określonego na umowie sprzedaży, do siedziby firmy.

 

6. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy zawiera datę i miejsce wydania towaru i datę sprzedaży towaru (zgodną z datą określoną na umowie sprzedaży) potwierdzoną podpisem i pieczątką sprzedawcy. 

Jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą spowodować unieważnienie udzielonej gwarancji.

 

7. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są w punktach zakupu towaru (adres na umowie sprzedaży).

 

8. Gwarancją nie są objęte;

a) nierównomierne wybarwienia wynikajace z naturalnych właściwości drewna
b) meble oraz pozostałe produkty z wadami jawnymi, widocznymi w dniu zakupu
c) uszkodzenia spowodowane przez szkodniki, jeśli zostały ujawnione później niż 90 dni od daty wydania towaru Użytkownikowi
d) mechaniczne uszkodzenia towaru
e) wady spowodowane:
   - niewłaściwym użytkowaniem towaru
   - użytkowaniem lub pozostawieniem towaru w nieodpowiednich warunkach 
   (duże nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura, nadmierna wilgotność, itp.)
   - uszkodzeniami na skutek pożaru, powodzi czy też innych klęsk żywiołowych
   nieprzewidzianych wypadków, korozji, rdzy, plam
   - przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi towaru oraz naprawami wykonanymi poza siedzibą firmy.

 

 

Zakres użytkowania i przeznaczenie

 

-Meble przeznaczone są do użytku w pomieszczeniach. 

-Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

-Dopuszczalna wilgotność względna, to 50 – 65%  dopuszczalna temperatura to 20 – 22 st. C.

-Meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.

-Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z wpływu środowiska zewnętrznego, uszkodzeń mechanicznych oraz wynikających ze złego użytkowania. 

 

 

Użytkowanie i bezpieczeństwo

 

-Należy unikać kontaktu polakierowanych powierzchni z wysokimi temperaturami, alkoholem, środkami chemicznymi np.: rozpuszczalniki, benzyna oraz kosmetyki o silnym działaniu. 

-Czynniki te wpływają na uszkodzenia powłoki lakierniczej objawiające się w postaci odbarwień i zmatowień.

-Mebli nie należy stawiać w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych grzejników.

-Podczas użytkowania należy zachować ostrożność przy otwieraniu i zamykaniu elementów ruchomych (szuflady, drzwi). 

 

 

Czyszczenie i konserwacja

 

- Czyszczenia powierzchni lakierowanych należy dokonywać wyłącznie z zastosowaniem lekko wilgotnej, miękkiej szmatki, następnie wytrzeć do sucha.

- Za uszkodzenia powłoki lakierowanej w wyniku użycia niezalecanego środka czyszczącego producent nie ponosi odpowiedzialności.

- Mechanizmy ruchome mebli (zawiasy, prowadnice) nie wymagają szczególnej konserwacji, jednak nie można dopuścić do ich zabrudzenia lub zanieczyszczenia.