Regulamin Newslettera

§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez RAD-POL sp. z o.o. z siedzibą: ul. Sadowa 56, 05-800 Pruszków, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049442, NIP: 5342176118, REGON: 017399055, o kapitale zakładowym w wysokości 120.000,00 złotych§ 2

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez RAD-POL sp. z o.o. na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty i promocji organizowanych w firmie.

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z RAD-POL sp. z o.o. , udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna. 

§ 4

1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.rad-pol.com.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do RAD-POL sp. z o.o. i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

2. Następnie RAD-POL sp. z o.o. na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny.

Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez RAD-POL sp. z o.o., co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 5

RAD-POL sp.z o.o. informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

§ 6

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 7

1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy handlowy@rad-pol.com.pl

§ 8

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.§ 9

2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.